Código Octopus

Programación multidisciplinaria con Scratch na Educación Primaria e Secundaria

Polígonos e xeometría

A xeometría poligonal pode traballarse con programación dende 5º de Primaria (e mellor antes). O alumnado xa terá unha formación inicial no coñecemento teórico (clasificación, propiedades,…) dos polígonos regulares. Coa programación poderá visualizar mellor as características estudadas  destes polígonos (ángulos, simetrías…) e aprender outras, pois terá que aplicar estas características a distintas actividades: xogos, debuxos e animacións.

Pero antes de traballar será moi interesante ensinar ao alumnado programas de Scratch onde se xoga coa xeometría: dende o famoso Tetris, pasando polos creadores de mandalas e outras animacións semellantes ata chegar aos fractais. Non é necesario que o alumnado sexa quen de facer algún destes programas ou xogos, chega con que se divirta minimamente coa xeometría e comprobe que poden facerse cousas interesantes ou distintas ás do papel cun pouco de programación. E, coma sempre, o interesante é que a proposta de traballo sexa interdisciplinaria: poder aplicar os contidos de polígonos ao facer animacións visuais en plástica ou para explicar/investigar sobre a forma dos obxectos reais, as estruturas de construción, etc.

espiral da creatividadeVexamos a proposta inserida na espiral da creatividade que pode valer como punto de partida en Primaria e continuar en Secundaria:

 1. Imaxinar: polígonos (regulares e irregulares), asocialos con obxectos sinxelos,..
 2. Crear: os pasos (gráficos e algoritmo) para debuxar un polígono regular.
 3. Xogar/Experimentar: debuxar un polígono de distintos tamaños e con distintas orientacións, debuxar obxectos baseados nese polígono,…
 4. Reflexionar: analizar o número de pasos que leva o debuxo (pode simplificarse?), a forma poligonal dun obxecto real será “útil” ou só estética (función e forma)?
 5. Compartir: comparar os programas para os mesmos polígonos e para distintos polígonos  (cal está máis optimizado?, coavaliación).
 6. Imaxinar: debuxos baseados nos polígonos básicos (unha casa…).
 7. Crear: debuxos complexos usando os programas dos polígonos.

E agora a proposta didáctica en relación ao uso das estruturas de programación:

Ligazóns dos exemplos: Exemplo 1  Exemplo 2  Exemplo 3 Exemplo 4

En Código Octopus: Polbo debuxa polígonos

Dependendo do curso onde traballemos será previsible usar unhas estruturas ou outras. Por exemplo en Primaria será dabondo coa estrutura secuencial máis a iterativa nunha primeira fase.

3 Xuño 2014, por Daniel R.P. | 0 comments
Etiquetas: ,      

Polbo debuxa polígonos

Un xeito de coñecer as características dos polígonos regulares é programando aplicacións que os debuxen. Con esta proposta aprendemos xeometría programando.

Debuxar un polígono en cada programa

Por exemplo, sabemos que para obter un hexágono necesitamos debuxar 6 lados iguais separados un ángulo de 60ºentre si. Con Scratch démoslle ao polbo as instrucións precisas para que debuxase un hexágono.

[Scratch: Xeometría: Hexágono]

Código:

hexagono

Melloras:

 • Podemos cambiar a cor do lapis cada vez que vai debuxar un dos lados, para que quede unha figura de cores.
 • Tamén podemos cambiarlle o disfrace ao polbo a medida que vai debuxando para que haxa unha mellor sensación de movemento

Proposta:

 • Facer programas que debuxen outros polígonos regulares: cadrado, pentágono, octógono, etc.

 

Debuxar varios polígonos no mesmo programa

Podemos utilizar un mesmo programa para debuxar os polígonos regulares que queiramos. Para iso imos preguntar cantos lados queremos.Unha variable “lados” recolle a resposta, calcúlase o ángulo (360º/nºde lados) e o polbo debuxará o polígono regular desexado.

[Scratch: Xeometría: Polígonos regulares]

Código

poligonos1

Depurando:

 • Se introducimos un número elevado de lados, o debuxo non cabe na pantalla e defórmase, polo que non podemos obter todas as figuras que queiramos. Como podemos facer para que o debuxo sempre caiba na pantalla? (Pista: Podemos crear unha variable “pasos” que será menor a medida que aumente o número de lados. Tamén podemos xogar coa posición de inicio do debuxo. Busca a fórmula do apotema dun polígono e fai que a posición y de inicio coincida con el.)

Melloras:

 • Ao final, no canto de dicir “Xa está!” podería dicir o nome do polígono que debuxou. Busca en Internet os nomes dos polígonos, crea unha listaxe con eles e fai que o polbo nomee o polígono que debuxou.
 • Podemos incluír un botón que permita debuxar un novo polígono cando prememos nel.

Posible solución:

Intenta facer ti o programa antes de veres o código desta solución, pois seguramente atoparás unha mellor forma de facelo.
[Scratch: Xeometría: Polígonos regulares 2]

Debuxar polígonos regulares estrelados

Deseña un programa que constrúa polígonos regulares estrelados. Busca información sobre como se constrúen e fai que o polbo sexa quen de debuxalos.

647px-Estrellas.svg

Pista: Para unha estrela cun número impar de picos o ángulo é = 180 +  (360/picos) / 2

Posible solución:

Intenta facer ti o programa antes de veres o código desta solución, pois seguramente atoparás unha mellor forma de facelo.
[Scratch: Xeometría: Polígonos regulares estrelados]

Circunferencias e elipses coma polígonos

Podemos debuxar un círculo en Scratch se escribimos as instrucións para debuxar un polígono regular de 360 lados. Realmente non se vai notar. Anímaste a debuxalo? Anímaste tamén cunha espiral? Deberás primeiro que determinar a anchura e altura da elipse. A ver se che sae!

Posibles solucións:

Intenta facer ti os programas antes de veres o código destas solucións, pois seguramente atoparás unha mellor forma de resolver as tarefas.

[Scratch: Xeometría: Circunferencia]
Animación na que un polbo debuxa unha circunferencia. Realmente o que está a debuxar é un polígono regular de 360 lados.

[Scratch: Xeometría: Elipse]
Animación na que un polbo debuxa unha elipse. Modifica os graos de xiro e as veces que se repite para observar o polígono. Agora repítese 360 veces e xira 1 grao. Proba poñer, por exemplo, repetir 12 veces e xirar 30 graos e observa o resultado.

Espirais

Da mesma maneira que debuxamos a circunferencia podemos debuxar unha espiral. Para iso chega con que cada lado que debuxemos sexa un pouquiño maior có anterior, e así o radio vai aumentando progresivamente, facendo unha espiral.

[Scratch: Xeometría: Espiral]
Animación na que un polbo debuxa unha espiral. O que fai é ir aumentando progresivamente o tamaño de cada lado. Proba cambiar o ángulo para observar as figuras resultantes.

Figuras hipnotizadoras

Seguindo o procedemento da espiral imos facer un xerador de figuras xeométricas elixindo os parámetros cor e ángulo ao chou.

[Scratch: Xeometría: Figuras hipnotizadoras] Déixate hipnotizar!

13 Maio 2014, por María L | 2 Comments
Etiquetas: ,